Wypożyczalnia Międzybiblioteczna

kustosz mgr Dorota Stefaniak
M / d.stefaniak@amuz.gda.pl
T / (+48 58) 3009 243
pokój 116 / poziom 1 / budynek B

poniedziałek – piątek 9:00 – 15:00

Formę wypożyczeń międzybibliotecznych stosuje się w przypadku braku wydawnictw w zbiorach Biblioteki Głównej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. Prawo do wypożyczeń międzybibliotecznych posiadają:

  • pracownicy oraz studenci uczelni
  • biblioteki i instytucje

Dla realizacji wypożyczenia wydawnictwa w innej bibliotece czytelnik składa zamówienie e-mailowo lub osobiście.

Termin zwrotu sprowadzonych materiałów bibliotecznych określa biblioteka wypożyczająca.

Prawo wypożyczania z Biblioteki Materiałów Orkiestrowych (BMO) w Warszawie mają:

  • dyrygenci chórów i orkiestr uczelnianych każdorazowo uzyskując akceptację dziekana wydziału
  • studenci magistranci w zakresie materiałów związanych z tematem pracy dyplomowej (wypożyczenie dotyczy tylko partytur do wglądu)
  • przy składaniu zamówienia na wypożyczenie z BMO użytkownik jest obowiązany uzgodnić z pracownikiem biblioteki termin zwrotu materiałów.
  • użytkownik jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia biblioteki o utracie lub zniszczeniu wypożyczonych z Biblioteki Materiałów Orkiestrowych dzieł

W wypadku przetrzymania, zniszczenia lub zagubienia dzieła wypożyczonego z innej biblioteki, użytkownik zobowiązany jest pokryć koszty zgodnie z rachunkami wystawionymi przez tę bibliotekę.